6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi