4. Viết: Đồ chơi yêu thích. Phân biệt: ng/ngh, ch/tr, uôn/uông