5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm