4. Viết: Nghe - viết: Nặn đồ chơi. Phân biệt: d/gi, s/x, ươn/ương