4. Viết: Em mang về yêu thương. Phân biệt: iên/yên/uyên, r/drgi, ai/ay