5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động