6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân