4. Viết: Mùa nước nổi. Phân biệt: c/k, ch/tr, ac/at