5. Luyện tập: MRVT về ngày Tết; Dấu chấm, dấu chấm hỏi