4. Viết: Mùa vàng. Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt