4. Viết: Lũy tre. Phân biệt: uynh/uych, l/n, iêt/iêc