4. Viết: Khủng Long. Phân biệt: uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc