6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật