4. Viết: Bờ tre đón khách. Phân biệt: d/gi, iu/ưu, ươc/ươt