5. Luyện tập: MRVT về vật nuôi, Câu nêu đặc điểm của các loài vật