6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về hoạt động của con vật