4. Viết: Cỏ non cười rồi. Phân biệt: ng/ngh, tr/ch, êt/êch