5. Luyện tập: MRVT về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi