6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập