4. Viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét Phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh