5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Dấu chấm, dấu phẩy