4. Viết: Trên các miền đất nước Viết hoa tên riêng địa lí Phân biệt ch/tr, iu/iêu