5. Luyện tập: MRVT về sản phẩm truyền thống của đất nước. Câu giới thiệu