H5P - Tv 2 - Tuan 32 - LT&C: Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy