H5P - Toan 2 - Chương 6. Bài 69: Các số có 3 chữ số