H5P - Tv 2 - Tuan 4 - LT&C: Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm