H5P - Tv 2 - Tuan7 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động