H5P - Tv 2 - Tuan 7 - TLV: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu