H5P - Tv 2 - Tuan 8 - LT&C: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy