H5P - Tv 2 - Tuan 8 - TLV: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi