H5P - Tv 2 - Tuan 11 - LT&C: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà