H5P - Tv 2 - Tuan 16 - TLV: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu