H5P - Tv 2 - Tuan 17 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?