H5P - Tv 2 - Tuan 19 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?