H5P - Tv 2 - Tuan 21 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?