H5P - Tv 2 - Tuan 21 - TLV: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim