H5P - Tv 2 - Tuan 22 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy