H5P - Tv 2 - Tuan 23 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?