H5P - Tv 2 - Tuan 23 - TLV: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy