H5P - Tv 2 - Tuan 24 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy