H5P - Tv 2 - Tuan 25 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?