H5P - Tv 2 - Tuan 25 - TLV: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi