H5P - Tv 2 - Tuan 26 - TLV: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển