H5P - Tv 2 - Tuan 29 - LT&C: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?