H5P - Tv 2 - Tuan 29 - TLV: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi.