H5P - Tv 2 - Tuan 33 - TLV: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến