H5P - Tv 2 - Tuan 34 - Chính tả: Đàn bê của anh Hồ Giáo